Verksamhetsmål

AB Industrikontrolls strävan är att kunna erbjuda sina uppdragsgivare
en så heltäckande verksamhet som möjlig avseende behovet av provning
och kontroll.

Sedan hösten 1995 finns även ett samarbete mellan Sveriges
små och medelstora branchföretag som nu kan erbjuda helhetslösningar
för Tillverkningskontroll och Montagekontroll av bland annat:

– Tryckkärl
– Rörledningar
– Cisterner

Bolagen kompletterar varandras ackrediteringsområden inom kontroll,
besiktning och oförstörande provning av tryckbärande anordningar.
Därför kan vi nu tillsammans erbjuda ett komplett genomförande av
föreskriven tillverkningskontroll.

Arbetet sker rikstäckande.

Opartiskhet, integritet och sekretess

Ägarna och högsta ledningen till företaget har endast ägande i företag som utför provning och förvaltningsbolag.
Ingen av företagen är verksamma inom området konstruktion, tillverkning, leverans, installation, användning
eller underhåll av de produkter som bedöms eller kontrolleras.

IK säkerställer att resultatet av utförda provningar, och bedömningar av överensstämmelse,
inte kan påverkas av utomstående personer eller organisationer.

Information som framkommit i samband med vårt arbete skall behandlas konfidentiellt och äganderätt skall skyddas.
Tillträdet till våra lokaler skall också säkerställa detta.
Vi informerar, våra kunder och intressenter, om att vi följer de rättsligt bindande åtagandena som gäller vår bransch.

Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter innehåller förbud mot röjande av näringsidkares affärs- och driftsförhållanden.
Endast om det i lag eller motsvarande finns skyldigheter för ett kontrollorgan att lämna ut skyddade uppgifter får avsteg från uppdragsgivares sekretess göras.
Om sådana uppgifter skall lämnas skall uppdragsgivaren informeras skriftligt i förväg, så vida inte myndighet kräver annat.

Riskanalyser har gjorts vad gäller företagets opartiskhet. Dessa arkiveras i pärm märkt internrevision hos VD.

Vi identifierar fortlöpande risker för vår opartiskhet.
Om risk föreligger skall risken elimineras eller minimeras.
Genomgång av detta sker vid ledningens genomgång eller vid behov i separata ledningsmöten.

 

Personal

All inblandad personal får inte, och skall ha den självinsikten att, inte delta i aktiviteter som skulle kunna minska förtroendet för dess kompetens,
opartiskhet, oberoende eller bedömningsförmåga.
Inte utföra uppdrag som han/hon har närmare relation med ex. släktskap, ekonomi, konstruktionsansvar, mm så att jäv kan uppstå.
Detta gäller alla som agerar på IKs räkning.

För personal som utför bedömning av överensstämmelse gäller att detta skall utföras med största möjliga yrkesintegritet
och vara fria från varje påtryckning och incitament.

Ersättning för utförda uppdrag får inte vara direkt beroende av antalet utförda kontroller eller
på intet sätt av resultatet av utförda kontroller.

 

Tillgång till tjänster

Alla intresserade parter skall ha tillgång till våra tjänster.
Ekonomiska villkor för alla kunder skall vara skäliga.
De instruktioner som vi arbetar efter skall administreras på ett icke-diskriminerande sätt.

20130725_113126